AVG

AVG Splint Budget & Bewind
 
Wetgeving Privacy Budgetbeheer en Beschermingsbewind
 
Om als een goed bewindvoerder en budgetbeheerder te kunnen handelen zijn wij verplicht, en is het noodzakelijk om persoonsgegevens van cliënten en direct belanghebbende omtrent cliënten te verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.

Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Splint Budget & Bewind  het voorliggende privacyreglement gehanteerd. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacyregels zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist. Het reglement bevat informatie voor klanten en betrokkenen, en is een leidraad voor de medewerkers van Splint Budget & Bewind. Alle medewerkers van Splint Budget & Bewind  zijn verplicht tot geheimhouding en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie alleen raadplegen, gebruiken en delen wanneer dit te maken heeft met het uitoefen van de taak.
De cliënten en derden waarvan gegevens worden verwerkt kunnen zich beroepen op hun rechten zoals inzage, verbetering, aanvulling, wissen, zolang het uitoefenen van deze rechten niet onredelijk of onmogelijk zijn. De verwerking van de persoonsgegevens heeft als grondslag een beschikking van de rechtbank dan wel een overeenkomst die u aangaat met Splint Budget & Bewind.

Voor vragen over persoonsgegevens of dit privacyreglement neemt kunt u contact opnemen met A. Louwes, via info@splintbudgetenbewind.nl.

Soorten gegevens

Voorbeelden zijn:
-    Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
-    Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
-    Gegevens over uw gezinssituatie
-    Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
-    Gegevens over eventuele schulden
Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Splint Budget & Bewind zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Dit zijn gegevens die voor Splint Budget & Bewind van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en waarvoor u Splint Budget & Bewind  ook toestemming hebt gegeven.
 
Vaak moet Splint Budget & Bewind uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u Splint Budget & Bewind toestemming gegeven.

De persoonsgegevens worden verwerkt om:

Bewindvoering
Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de financiële belangen van rechthebbende. De bewindvoerder of curator vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder of curator namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en onder andere de belastingaangifte verricht.
- Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering, is uitgesproken.
- Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van cliënten.
- Wanneer er schulden zijn zal de bewindvoerder de gegevens delen met schuldeisers en schuldhulpverlenende instanties. 

Budgetbeheer
 Als u budgetbeheer gebruikt wordt er vooraf een overeenkomst gesloten. Om deze overeenkomst na te kunnen komen moet de budgetbeheerder net zoals een bewindvoerder uw gegevens gebruiken ter uit voering van de overeenkomst. De budgetbeheerder gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waar voor deze zijn verkregen. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren moet de budgetbeheerder de gegevens delen met derden. Uw gegevens worden gedeeld om betaling verplichtingen te voldoen, om schulden te inventariseren, of inkomsten te regelen. Tevens indien de budgetbeheerder het nodig acht, kunnen uw gegevens worden gedeeld met hulpverleners.
 
Bewaren van gegevens
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een cliënten dossier, dit dossier wordt zolang het bewind loopt bewaard, na beëindiging wordt een kopie van het dossier aan u overhandigt. Splint Budget & Bewind hanteert de richtlijnen van de NBBI. 
 
Beveiliging persoonsgegevens
Splint Budget & Bewind  gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, eenzame met eventuele verwerkers (externe partijen), zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar bevoegd voor zijn, en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.
 
Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
 
 
Kloppen uw gegevens?
Als u denkt dat uw gegevens niet kloppen, belt of mailt u ons daar over? Wij kijken dan dat wat er eventueel aangepast moet worden. Lukt dat niet dan is er de klachtenregeling van Splint Budget & Bewind.
 
 
 
Splint Budget en Bewind
  • Nieuwe start
  • Doelgericht
  • Korte lijnen
  • Persoonlijk
  • Laagdrempelig
info@splintbudgetenbewind.nl
Tel: 0591-788250